Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

W procesie zgłoszenia usługi do rejestru wraz z  jej parametrami są również wysyłane informacje o Abonencie. Informacje te mają określony format ustalony przez Rejestr. Nie wszystkie Rejestry stosują jednakową nomenklaturę.

Częstym zjawiskiem jest również podział informacji o Abonencie na dane wrażliwe oraz niewrażliwe.

Dane wrażliwe i niewrażliwe w HRD.pl

W HRD.pl podział na dane wrażliwe i niewrażliwe oparliśmy na wymogach ze strony Rejestrów, dostawców usług oraz na wymogach związanych  z  elektronicznymi procedurami realizowanymi w  naszym systemie (na przykład cesja).

W pewnym uproszczeniu można przyjąć poniższy podział danych Abonenta na dane wrażliwe oraz niewrażlAiwe.

Do danych wrażliwych zaliczamy:

Nazwa Abonenta

Reprezentant

Numer identyfikacyjny

Adres e-mail.

Do danych niewrażliwych zaliczamy:

Adres (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj)

Telefon.

Zdarzają się wyjątki, wynikające zazwyczaj z kwestii technicznych dostawców usług lub regulaminów Rejestrów, dotyczą one głównie domen narodowych, na przykład .uk (Wielka Brytania), .be (Belgia), .fr (Francja).

Aktualizacja danych wrażliwych oraz niewrażliwych

Dane niewrażliwe mogą być aktualizowane przez Abonenta lub Partnera bezpośrednio poprzez panel, bez konieczności przesyłania wniosków oraz dodatkowej autoryzacji.

Dane wrażliwe wymagają autoryzowanego zgłoszenia, częstym wymogiem jest załączenie dokumentu potwierdzającego zmianę.

Zmiana danych wrażliwych jest dokładnie weryfikowana ze względów bezpieczeństwa, również przez informacje dostępne  w sieci, na zaufanych stronach w domenie gov.pl.

Nazwa Abonenta jest istotną informacją określającą Abonenta domeny. Błędnie podana nazwa Abonenta skutkuje problemami z  ustaleniem praw do domeny.

Równie istotny jest numer identyfikacyjny typu NIP, PESEL lub odpowiednik  z określonego kraju. Identyfikuje on jednoznacznie podmiot lub osobę.

Abonent powinien zwrócić szczególną uwagę na jego prawidłowe podanie. Błąd może skutkować problemem  z  określeniem praw do  domeny.

W przypadku błędnie podanych w/w wartości Rejestr może uznać, że nie jest możliwa identyfikacja Abonenta, w  konsekwencji mogą być wystosowane działania uniemożliwiające użytkowanie domeny.

Reprezentant Abonenta

Reprezentant jest informacją wymaganą przez część Rejestrów, m. in. naszych dostawców domen globalnych PDR (dawne Directi) oraz Tucows.

 Zgodnie  z  tymi wymogami Reprezentant powinien być prawidłowo podany w   formacie: imię i nazwisko.

Adres email

Adres e-mail jest jedną  z najważniejszych informacji w danych Abonenta, m.in. w   kontekście elektronicznych procedur w  naszym systemie.

Dostęp do adresu e-mail Abonenta pozwala na takie czynności jak zmiana Abonenta (cesja), zmiana usługodawcy w   zakresie utrzymania domeny (transfer wewnętrzny lub  transfer do innego Rejestratora), prawo zgłaszania zmian, jakie powinny być zrealizowane dla domeny.

Nieuprawniony dostęp do adresu e-mail osób trzecich może narazić Abonenta na utratę kontroli nad domeną a nawet utratę domeny. Zmiany w  jej ustawieniach mogą powodować poważne konsekwencje, na przykład przekierowanie ruchu na inny serwer w  konsekwencji przejęcie ważnych informacji przez osoby nieuprawnione.
  • No labels