Blog

Blog

Rewolucyjne zmiany w NASK

NASK (Naukowa Akademicka Sieć komputerowa) jest Państwowym Instytutem Badawczym, członkiem CENTR, współpracuje z   ICANN i ccNSO.

Jako jeden z  nielicznych Rejestrów zaoferował usługę rezerwacji dla domen, usługę Opcji (prawo pierwokupu), możliwość odnowienia domen na okres abonamentowy krótszy niż rok (min 30 dni maksymalnie 364). Są to tylko niektóre przykłady różniące domeny polskie od większości rozszerzeń.

W ostatnim czasie NASK zakomunikował, że od 8.01.2019 r. wycofuje usługę rezerwacji dla domen polskich.


Rezerwacja domeny (Reserved) ułatwia rejestrację. Abonent może zgłosić do rezerwacji dowolną ilość domen, następnie bezpiecznie wybrać i zarejestrować nazwy, które go interesują.

Okres rezerwacji domeny trwa 14 dni, następnie przechodzi ona do stanu wygasania z rezerwacji.

Okres wygasania z rezerwacji (Book Blocked)  jest stanem w którym domena nie może być ponownie zarezerwowana, jest jednak ogólnie dostępna do rejestracji.

W przekroju historycznym proces wygasania z rezerwacji (Book Blocked) trwał początkowo 5 dni, następnie został wydłużony przez NASK do 90 dni, tym samym okres wygasającej rezerwacji stał się znacznie dłuższy od 14 dniowego okresu samej rezerwacji.

 Po 6 listopada 2019 roku okres wygasania z rezerwacji został skrócony do 30 dni.

NASK planuje  zrezygnować całkowicie  z  rezerwacji oraz z wiązanego  z tym stanem okresu wygasania z rezerwacji po 8 stycznia 2020 roku.

Przypuszczalnie na decyzję NASK o zaprzestaniu świadczenia usług  w zakresie rezerwacji domen polskich miał skomplikowany proces utrzymania domen polskich oraz wykorzystywanie możliwości rezerwacji domeny do przechwycenia i handlu domenami, gdzie bardzo często strona poszkodowaną był Abonent, który utracił domenę.

Ostatnim dniem zgłoszenia rezerwacji będzie 8 stycznia, rezerwacje zgłoszone  przed tą  datą przeprocesują się standardowo przez 14 dni, następnie koniec okresu rezerwacji nastąpi ostatecznie 22 stycznia.

W przypadku wygasającej rezerwacji ostatnie domeny powinny być w  tym stanie do 7 lutego 2020 roku.

Usługa rezerwacji jednak nie zostanie całkowicie wycofana przez NASK. Zostanie zachowana  w procesie realizacji Opcji (prawo pierwokupu).

Realizacja Opcji obecnie powoduje automatyczną rezerwację domeny dla Abonenta, który zgłosił opcję. Domeny po  realizacji Opcji również po 8 stycznia będą przechodzić do 14 dniowego stanu rezerwacji.

Poniżej zamieszczamy ogólny schemat życia domen publikowany przez NASK, który będzie obowiązywał po 8 stycznia 2020 roku.


W procesie zgłoszenia usługi do rejestru wraz z  jej parametrami są również wysyłane informacje o Abonencie. Informacje te mają określony format ustalony przez Rejestr. Nie wszystkie Rejestry stosują jednakową nomenklaturę.

Częstym zjawiskiem jest również podział informacji o Abonencie na dane wrażliwe oraz niewrażliwe.

Dane wrażliwe i niewrażliwe w HRD.pl

W HRD.pl podział na dane wrażliwe i niewrażliwe oparliśmy na wymogach ze strony Rejestrów, dostawców usług oraz na wymogach związanych  z  elektronicznymi procedurami realizowanymi w  naszym systemie (na przykład cesja).

W pewnym uproszczeniu można przyjąć poniższy podział danych Abonenta na dane wrażliwe oraz niewrażlAiwe.

Do danych wrażliwych zaliczamy:

Nazwa Abonenta

Reprezentant

Numer identyfikacyjny

Adres e-mail.

Do danych niewrażliwych zaliczamy:

Adres (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj)

Telefon.

Zdarzają się wyjątki, wynikające zazwyczaj z kwestii technicznych dostawców usług lub regulaminów Rejestrów, dotyczą one głównie domen narodowych, na przykład .uk (Wielka Brytania), .be (Belgia), .fr (Francja).

Aktualizacja danych wrażliwych oraz niewrażliwych

Dane niewrażliwe mogą być aktualizowane przez Abonenta lub Partnera bezpośrednio poprzez panel, bez konieczności przesyłania wniosków oraz dodatkowej autoryzacji.

Dane wrażliwe wymagają autoryzowanego zgłoszenia, częstym wymogiem jest załączenie dokumentu potwierdzającego zmianę.

Zmiana danych wrażliwych jest dokładnie weryfikowana ze względów bezpieczeństwa, również przez informacje dostępne  w sieci, na zaufanych stronach w domenie gov.pl.

Nazwa Abonenta jest istotną informacją określającą Abonenta domeny. Błędnie podana nazwa Abonenta skutkuje problemami z  ustaleniem praw do domeny.

Równie istotny jest numer identyfikacyjny typu NIP, PESEL lub odpowiednik  z określonego kraju. Identyfikuje on jednoznacznie podmiot lub osobę.

Abonent powinien zwrócić szczególną uwagę na jego prawidłowe podanie. Błąd może skutkować problemem  z  określeniem praw do  domeny.

W przypadku błędnie podanych w/w wartości Rejestr może uznać, że nie jest możliwa identyfikacja Abonenta, w  konsekwencji mogą być wystosowane działania uniemożliwiające użytkowanie domeny.

Reprezentant Abonenta

Reprezentant jest informacją wymaganą przez część Rejestrów, m. in. naszych dostawców domen globalnych PDR (dawne Directi) oraz Tucows.

 Zgodnie  z  tymi wymogami Reprezentant powinien być prawidłowo podany w   formacie: imię i nazwisko.

Adres email

Adres e-mail jest jedną  z najważniejszych informacji w danych Abonenta, m.in. w   kontekście elektronicznych procedur w  naszym systemie.

Dostęp do adresu e-mail Abonenta pozwala na takie czynności jak zmiana Abonenta (cesja), zmiana usługodawcy w   zakresie utrzymania domeny (transfer wewnętrzny lub  transfer do innego Rejestratora), prawo zgłaszania zmian, jakie powinny być zrealizowane dla domeny.

Nieuprawniony dostęp do adresu e-mail osób trzecich może narazić Abonenta na utratę kontroli nad domeną a nawet utratę domeny. Zmiany w  jej ustawieniach mogą powodować poważne konsekwencje, na przykład przekierowanie ruchu na inny serwer w  konsekwencji przejęcie ważnych informacji przez osoby nieuprawnione.
GDPR a Privacy Protect

Dostawca domen globalnych współpracujący z  HRD.pl oferuje obecnie dwa rodzaje ukrywania danych Abonenta domeny. Zarówno opcja General Data Protection Regulation (GDPR) jak i Privacy Protect prowadzą do ukrywania danych Abonenta w bazach whois. Aktywacja opcji GDPR jest jednak całkowicie niezależna od aktywacji opcji Privacy Protect.

Ukrywanie danych - GDPR       

GDRP obowiązująca do 25 maja 2018 r. jest wynikiem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (GDPR 2016/679). Głównym zadaniem GDPR jest ochrona osób fizycznych w  zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uregulowanie kwestii swobodnego przepływu danych osobowych.

W kontekście ukrywania danych Abonenta domeny opcja GDPR dostępna tylko dla nazw domen z co najmniej jednym kontaktem EOG (z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w tym dla wszystkich domen najwyższego poziomu, dla których rejestr ma siedzibę na terenie  EOG. W HRD.pl opcja GDPR dla domen globalnych jest bezpłatna.

Opcja GDPR jest aktywowana na rzecz każdego Abonenta spełniającego  w/w warunki, również dla Abonentów, których nie dotyczy rozporządzenie, czyli firm. Jednak w przypadku tych ostatnich Rejestrator nie jest zobligowany do przestrzegania w/w rozporządzenia i może ujawnić dane. Opcja GDPR nie blokuje transferu domeny do innego operatora.

Ukrywanie danych – Privacy Protect

Opcja Privacy Protect jest opcją komercyjną oferowaną przez dostawcę domen globalnych współpracującego z HRD.pl. Privacy Protect jest dostępna dla wszystkich nazw domen, z wyjątkiem, gdy rejestr domen najwyższego poziomu nie zezwala na tę funkcję (nie ma w  tym przypadku znaczenia, czy siedziba Abonenta lub dane pozostałych kontaktów znajdują się na terenie EOG). Możliwość aktywacji opcji zależy jedynie od decyzji rejestru.

Opcja Privacy Protect blokuje możliwość wykonania transferu. W związku z tym jest dodatkowym zabezpieczeniem przed nieuprawnionym przeniesieniem domeny. Zważywszy na fakt, że obecnie  w  procesie transferu Abonent zazwyczaj nie otrzymuje linku weryfikacyjnego do potwierdzenia (FOA – form of authorization), Privacy Protect pełni istotną rolę przed nieautoryzowaną próbą zmiany operatora.

Opcja Privacy Protect jest aktywowana lub wyłączana na wniosek Abonenta.

Co istotne, Privacy Protect zapewnia ochronę danych zarówno dla osób fizycznych,  jak i dla firm w  takim samym stopniu.

Ukrywanie danych w HRD.pl

Opcja GDPR jest opcją bezpłatną wykonywaną w ramach bieżących działań rejestratora domeny.

Pomimo wprowadzenia GDPR, opcja Privacy Protect cieszy się dużą popularnością. Dodatkowa ochrona przed nieautoryzowanym transferem a także 100% ukrycie danych również dla podmiotów biznesowych to główne atuty Privacy Protect.

Od dnia 02.09.2019 r. opcja Privacy Protect dostępna jest dla wszystkich Partnerów HRD.pl w cenie 5 zł netto/rok.

Chcemy aby opcja Privacy Protect nie stanowiła istotnego obciążenia dla Abonenta i Partnera, dlatego, w porozumieniu z dostawcą domen globalnych, będziemy oferować to dodatkowe zabezpieczenie po możliwe najniższych kosztach – podkreśla Anna Szulkowska z HRD.plNowe domeny miejskie

Nowe domeny hrd.pl

Prowadzisz lokalny biznes? Udzielasz się w lokalnej społeczności? Sprawdź, które domeny miejskie możesz zarejestrować.

Jeszcze kilka lat temu domen związanych z konkretnym miejscem było niewiele. Nieliczne rejestry domen, poza Rejestrem domen polskich NASK, decydowały się na wprowadzanie tzw. rozszerzeń regionalnych, utożsamianych z konkretnym miejscem. Wśród lokalnych rozszerzeń w domenie krajowej znalazło wiele polskich miast: np. warszawa.pl, krakow.pl.

Prawdziwy boom na miejskie domeny rozpoczął się wraz z decyzją ICANN (organizacji nadzorującej światowy rynek domen internetowych) o możliwości rejestracji nowych domen globalnych (nie związanych bezpośrednio z danym krajem). Od 2014 roku, krótkim okresie czasu, powstało wiele ciekawych adresów z nazwą miasta po kropce. Wśród na najbardziej popularnych „miejskich” domen prawdziwy boom przeżył .berlin, który tuż po udostępnieniu rejestracji adresu stał się numerem 1 wśród najchętniej wybieranych nowych adresów.

Nowe domeny miejskie - jak zarejestrować

Coraz więcej Abonentów decyduje się na podkreślanie swojej lokalnej tożsamości poprzez rejestrację adresu związanego z konkretnym miejscem. Miasta to także oaza dla nowych projektów czy akcji społecznych, więc zakup miejskiej domeny jest w takim przypadku czymś naturalnym – zauważa Anna Szulkowska z hurtowni domen HRD.pl.

Aby zarejestrować regionalną domenę trzeba jednak pamiętać o dodatkowych warunkach, jakie mogą stawiać Rejestry zarządzające danym rozszerzeniem. Warto sprawdzić dodatkowe wymogi, gdyż może okazać się, że nasza strona zostanie zablokowana przez organ zarządzający domeną.

Nowe domeny miejskie - warunki

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów najbardziej popularnych adresów miejskich wraz z krótką informacją dla Abonentów:

  • .berlin – domena internetowa przeznaczona dla Abonentów powiązanych ze społecznością miasta Berlin. Oznacza to, iż adres ten dedykowany jest dla mieszkańców Berlina, osób publicznych, organizacji, firm, stowarzyszeń, które chcą zademonstrować swoje powiązanie ze stolicą Niemiec (powiązanie ekonomiczne, historyczne, społeczne, kulturalne itp.) Aby zarejestrować domenę .berlin konieczne jest posiadanie fizycznego adresu zamieszkania/zameldowania a w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi – adresu siedziby/oddziału w mieście Berlin.
  • .london – domena dla Abonentów prowadzących w Londynie działalność gospodarczą, społeczną i zawodową. Dodatkowe przeznaczenie to rejestracja .london w dobrej wierze związanej w działalnością w tym mieście lub na temat Londynu (np. organizowanie wycieczek w Londynie, portale informacyjne o mieście). W przypadku .london nie jest zatem konieczne posiadanie adresu fizycznego na terenie miasta. Wystarczy spełnienie wymogu promocji miasta w dobrej wierze.
  • .tokyo – największa metropolia miejska świata to ogromny rynek i wiele możliwości. Dla podmiotów planujących podbój japońskiego rynku to adres idealny. Aby zarejestrować domenę .tokyo nie trzeba posiadać tokijskiego adresu lub podawać kontaktu administracyjnego w Japonii. Należy jednak pamiętać, iż wiele nazw w domenie .tokyo (szczególnie generycznych odnoszących się do kultury Japonii i jej historii) będzie zablokowanych do rejestracji lub po prostu dawno zajętych.
  • .miami – jeden z najgorętszych wakacyjnych adresów a także centrum finansowe. Proces rejestracji nazwy nie zawiera dodatkowych wymogów. Z racji popularności rozszerzenia wiele ciekawych adresów jest od dawna niedostępnych.
  • .city i .town – ogólnotematyczne domeny miejskie. Bez dodatkowych wymogów w procesie rejestracji. Dobre adresy dla wyróżnienia własnego biznesu, projektu, lokalnego bloga, dla portali turystycznych i informacyjnych.


Nowe domeny miejskie w HRD.pl

W hurtowni domen HRD.pl znajdziemy ponad 800 rozszerzeń nazw domen, w tym wiele tematycznych, nieodzownie związanych z miejską działalnością: np. taxi, .restaurant, .coffee, .zone, .tours, .travel. Ciekawych adresów w tym ciągle nowym segmencie rynku domenowego ubywa każdego dnia, dlatego warto już teraz zainteresować się dobrą nazwą, zwłaszcza, jeśli miasto i wszystko co z nim związane to część naszego życia biznesowego.

Warto pamiętać, iż nowe domeny są traktowane w wyszukiwarkach Google tak samo jak domeny z tradycyjnymi rozszerzeniami. Nowe adresy zawierają w sposób naturalny kluczowe słowa do pozycjonowania. Przy dobrym wyborze jest to ich istotna przewaga – zauważa Anna Szulkowska z HRD.pl

Sprawdź popularne domeny miejskie w hrd.pl: https://www.hrd.pl/cennik/nowe-gtld/